Montag, August 07, 2006

Българските училища онлайн –посещаемостта расте, функционалността изостава

Българските училища онлайн – посещаемостта расте, функционалността изостава

Изследване на Bulgaria Online - 2006/5/10


Към момента твърде малка част от българските училища осъществяват своето онлайн-присъствие чрез сайтове, разположени върху собствено име на домейн: такива се оказаха само 80 (или 30,3%) от установените общо 264 сайта на средни училища. Използването на собствено име на домейн е за препоръчване не само защото е свидетелство за по-високата ангажираност на създателите и собствениците на даден сайт към трайността на неговото съществуване, но и защото осигурява по-високо доверие на потребителите към сайта и по-добро негово позициониране в масово ползваните интернет-търсачки.

Прави впечатление слабата представеност в българското интернет-пространство на училищата от големи градове като Търговище, Ловеч, Сливен, Видин (във всеки от тях само по 2 от училищата имат собствени сайтове), и особено на училищата от Ямбол, Кюстендил и Благоевград, където само по 1 училище е със собствено онлайн-присъствие (виж. Таблица 1).

Преобладаващият дял на имената на домейни в областта ".com" (виж. Таблица 2) отразява утвърдилата се вече глобална тенденция за използване на този вид домейни при сайтове с всякакво преднаначение (а не само за комерсиални цели, каквото е било първоначалното предназначение на областта ".com"). Сайтът в областта ".de" е на българското училище в Берлин (http://www.bulgarische-schule-berlin.de). Обезпокоително нисък е делът на сайтовете на училища, разположени в българската национална интернет-област (".bg"), което може да се обясни единствено с по-усложнената процедура и сравнително високата цена за придобиване на име на домейн в тази област.

Експонираност

Измерена чрез стойностите по системата PageRank на популярната и масово ползвана у нас търсачка Google, средната експонираност на наблюдаваните 81 сайта на български училища (това са разположени върху собствено име на домейн), се оказва сравнително ниска: 2,06. Всеки уебсайт, включен в Google, получава от тази търсачка рангова оценка в диапазона от 0 до 10, изчислена след обработка на над 500 променливи и 2 милиарда термини с помощта на алгоритъм, отчитащ както количеството, така и качеството на препратките, водещи от други сайтове към разглеждания сайт.Към април 2006 г. няма сайт на българско училище, който да е с PageRank по-висок от 4 (виж. Таблица 3), и това не е изненадващо, като се има предвид, че сайтовете на значително по-мощни институции, каквито са българските органи на централната власт (министерства, агенции и техни подразделения) имат среден Pagerank 5,05, а при сайтовете на общините в България към август 2005 г. тази стойност беше 2,51 (по данни от изследването "Е-община 2005" на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", публикувано в CIO 2/2006).По-голяма тревога би трябвало да предизвика факта, че общо над 60% от изследваните сайтове имат PageRank на изключително ниски нива (0, 1 и 2), което означава, че въпросните сайтове са трудно-откриваеми (т.е. много рядко ще попадат сред първите 20 резултата при търсене с Google) и говори за недостатъчно положени усилия за популяризиране на съответния сайт от неговите създатели и собственици.

Сред водещите по този показател (с PageRank 4) са сайтовете на утвърдени училища като Националната Природоматематическа гимназия "Акад. Л. Чакалов" – София, Национална Априловска Гимназия – Габрово, Първа Езикова Гимназия – Варна, Немска езикова гимназия – Бургас, Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" - Велико Търново.
Както ще видим малко по-нататък, две от тях (Първа Езикова Гимназия – Варна и Немска езикова гимназия – Бургас) заемат челни места и по посещаемост.

Посещаемост

След всички положени усилия по създаването и популяризирането на един училищен уеб-сайт, неговата реална ефективност може да бъде измерена на първо място чрез броя на Интернет потребителите, които са го посетили. Обобщени са резултати за посещаемостта на 60 сайта на училища, за които са установени публично достъпни данни, получени чрез най-разпространената в България безплатна онлайн-услуга за отчитане на посещенията е counterbg.com (дело на фирмата Cybernet Quest, САЩ, собственост на българина Калин Кунев).Данните от таблица 4 сочат нарастване на посещаемостта на наблюдаваните 60 училищни сайта през първото тримесечие на 2006 г. – при цялата извадка и при водещите 10 сайта. Значителното нарастване през март вероятно се дължи не толкова на увеличаване у общата аудитория на интереса към сайтовете на училища, колкото на едно цялостно нарастване на потребителското търсене на български сайтове за периода. За първите два месеца на 2006 г. (януари и февруари). най-високи сумарни месечни стойности (съответно по 5760 и 4305 уникални посетители) отбелязва сайтът на 8 СОУ "Васил Левски" – София (http://8sou.com), създаден от Михаил Царев. И през двата месеца съответно на второ и на трето място по посещаемост бяха Първа Езикова Гимназия – Варна (http://www.1eg.org) и Немската езикова гимназия в Бургас (http://www.nemskata.org). През март обаче начело по посещаемост излезе сайтът на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" – Варна (http://www.mgberon.com), реализирал за месеца 4874 уникални посещения (2,5 пъти повече, отколкото през януари).

Сред най-бързо прогресиращите е и сайтът на Немската езикова гимназия в Бургас, който през март вече беше удвоил януарското си постижение.

Електронни услуги, предлагани от училищните сайтове

Наред с информацията, която предоставят, малка част от сайтовете на училища предлагат и допълнителни, по-интерактивни електронни услуги. Поради значителната пряка практическа полза, която може да донесе на евентуалните потребители (както родители, така и на учители), най-голям интерес предизвиква услугата тип "електронен училищен дневник".Измежду наблюдаваните 264 училищни сайта реализация на подобна услуга към април 2006 г. може да се установи в общо 5. Това са: 119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов" - София (http://www.119sou.com/cgi-bin/pro119.exe?Home), 134 СОУ "Димчо Дебелянов" – София (http://www.hebrewschool-bg.org/newregparent.html), Частна Профилирана Гимназия по Информационни Технологии и Обществени Комуникации- Варна (http://school-inform.com/ali/register.php), Математическа Гимназия "Баба Тонка" – Русе (http://www.mg.rousse.bg/index.php?p=article&id=40) и ОУ "Н.Й.Вапцаров" – Димитровград (http://www.vaptsarov.com/SchoolReport/.Съществуват) големи различия в начина на достъп до предлаганата информация: в някои случаи режимът е максимално "либерален" и позволява на всеки потребител да ползва пълната информация за всеки ученик от класа, докато в други случаи се прилагат различни по строгост ограничения в достъпа: в сайта на ОУ "Н.Й.Вапцаров" Димитровград се изисква въвеждане на ЕГН на конкретен ученик, във Варненската Частна Профилирана Гимназия по Информационни Технологии и Обществени Комуникации и в столичното 134 СОУ "Димчо Дебелянов" освен ЕГН е необходимо въвеждане и на парола, а в 119 СОУ в София изрично е уточнено, че всеки регистриран потребител "може да получава информация за максимум един ученик".Очевидно тепърва предстои по нормативен път да се уреди въпросът дали и доколко данните за успеха и поведението на отделен ученик са "лични данни" по смисъла на приетия през 2002 г. и допълван през 2004 г. и 2005 г. "Закон за защита на личните данни" и доколко подобна информация може да бъде публична достъпна. Разгласеният в някои медии като "електронен дневник" на МГ "Баба Тонка" – Русе всъщност е автоматична телефонна информационна система, която допълнително позволява известяване и по SMS и/или E-mail. За известен период от време в сравнително примитивна форма (данни за успеха и поведението на учениците, достъпни за изтегляне във формат PDF) своеобразен "електронен дневник" съществуваше и в сайта на СОУ "Д-р Петър Берон" град Червен бряг (http://dist.sou-beron.org), който обаче към момента (април 2006 г.) вече не функционира поради неуредени отношения с доставчика на хостинг-услугата. Заслужава да се отбележи и личната инициатива на класния ръководител на 10-м клас на СОУ"Иван Вазов"- гр. Плевен, който е създал и поддържа онлайн-версия на училищния дневник на класа (http://10m-dnevnik.hit.bg), с данни за вписаните отсъствия и наложени наказания ("забележка", "предупреждение за преместване в друго училище") на учениците от класа . За съжаление, данните от брояча показват, че няма ден, в който страницата да е била посещавана от повече от 3 души. Т.е. страницата с дневника на 10-м клас е само съвсем малко по-посещавана от личната страница на създателя й - класния ръководител на същия клас. Прилагането на електронен дневник е предвидено и в сайта на Държавна Търговска Гимназия "Д.Хадживасилев" – Свищов (http://www.dtg-svishtov.com)

Заключение

При демонстрирания напоследък интерес към въвеждане на информационните и комуникационни технологии в средното образование е логично да очакваме, че българските училища ще активизират своето онлайн присъствие. Несъмнено предоставянето на информация и е-услуги свързани с учебната дейност крие не малко потенциални ползи за един доста широк кръг от потребители. Любомир Сирков е сред авторите на множество проучвания на Фондация "Приложни изследвания и комуникации. В поредния годишен доклад "еБългария", издаван от Фондацията ще бъдат публикувани допълнителни данни, включително и за други сектори и аспекти на темата "е-образование".

Автор: Любомир Сирков


0 коментара: